یازدهمین کنفرانس آمار ایران- کارگاه ها
زمان کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مکان

1آشنایی پردازش موازی

91/6/9

9 -11:50

دانشکده ریاضی

2بررسی اعتبار و پایایی ابزارها

91/6/7

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

3آشنایی با نرم افزار WinBUGS

91/6/7

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

4تحلیل داده های فضایی با نرم افزار SpaceStat

91/6/7

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

5مدیریت مقادیر گمشده و استفاده از جانهی چندگانه

91/6/7

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

6رگرسیون داده های گسسته با نرم افزار R و کاربرد آن برای داده های بیمه

91/6/8

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

7مدلهای آماری جدید برای تحلیل داده‌های رسته‌ای و جدول‌های پیشایندی

91/6/8

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

8آشنایی با مدل مارکوف پنهان و کاربرد آن در مراقبت اپیدمیدمیولوژیک بیماری‏ها

91/6/8

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

9تقریب توزیع های چند متغیره بوسیله مدل واین (مفصل های جفتی) و کاربردهای آن

91/6/8

16:30-18:40

دانشکده ریاضی

10آشنایی با آزمونهای شتاب دهنده و چگونگی تعیین قابلیت اطمینان محصولات توسط این آزمونها

91/6/9

14:00-16:00

دانشکده ریاضی

نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس آمار ایران:
http://isc11.iust.ac.ir/find.php?item=1.62.47.fa
برگشت به اصل مطلب