یازدهمین کنفرانس آمار ایران- مطالب مخفی
شرکت کنندگان مسابقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی دانشگاه های شرکت کننده در سیزدهمین مسابقات دانشجویی آمار کشور

 

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم ریاضی - گروه آمار

2

دانشگاه اصفھان

3

دانشگاه شھید بھشتی تهران گروه آمار

4

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان - گروه آمار

5

دانشگاه زابل دانشکده علوم پایه گروه آمار

6

دانشگاه رازی دانشکده علوم گروه آمار

7

دانشکده علوم دانشگاه شیراز - بخش آمار

8

دانشگاه گلستان -گروه آمار 

9

دانشگاه زنجان

10

دانشگاه علامه طباطبایی

11

دانشگاه سمنان

12

دانشگاه فردوسی مشهد 

13

دانشگاه تهران

14دانشگاه بیرجند

15

دانشگاه مازندران

نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنفرانس آمار ایران:
http://isc11.iust.ac.ir/find.php?item=1.32.42.fa
برگشت به اصل مطلب